عنوان اخبار

آلومینیوم حزب عدالت و توسعه ، ترکیه - کامرون مراسم نشست دو جانبه ...

استانبول اتاق بازرگانی (ICC) را سازماندهی شده توسط ترک ها - که در این جلسه دو جانبه از طرف کامرون حزب عدالت و توسعه آلومینیوم ابراهیم سیلان حضور داشتند؛ "،" او گفت پایدار اطمینان از رشد صادرات، انجام بازار و تنوع محصول در صادرات ، برای اطمینان از توسعه فن آوری های صادرات گرا از محصولات و افزایش ارزش در کشور ، که با صادرات به تولید "استراتژی تولید صادرات گرا " رسیدگی به میان هدف نهایی ما توسعه افزوده .
 

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما