الوکسال

در این بخش، کار پوشش الوکسال  سخت و دکوراتیو بر روی سطوح پروفیل انجام می پذیرد. در این خط ما با گزینه های مات و براق در افکتهای مختلف سطوح سالانه 18.000 تن تولید تحقق می یابد.


Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما