عنوان اخبار

رادیو SEYMEN ، راه اندازی حمایت آلومینیوم حزب عدالت و توسعه ...

رادیو SEYMEN ، راه اندازی حمایت آلومینیوم حزب عدالت و توسعه ...
 
برنامه Karakız با حمایت مالی آلومینیوم حزب عدالت و توسعه آماده شده توسط رادیو SEYMEN هر روز 17:00-20:00 است به صورت زنده پخش .
 

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما