تولید اکستروژندر بخشی که در آن تولید پروفیل آلومینیوم انجام می پذیرد، 5 خط پرس اکستروژن موجود می باشد. پرس های ما دارای قدرت 1300، 1460، 1800، 2400، 2700 US تن می باشند. در این بخش که تولید با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی تحقق می یابد، دارای ظرفیت تولید 30.000 تن در سال می باشد. 


Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما