سری Thermo WD64

 

  • عمق چهارچوب و پروفیل میانی 64 میلی متر
  • گزینه های پروفیل  سری باریک و گشاد
  • ضخامت پروفیل 1.5 - 2 میلی متر
  • طراحی عریض، آزادانه و هماهنگ و سایر قسمتهای اتصالی
  • جداکننده 4 میلی متر تا 39 میلی متر
  • سیستم های درب و پنجره با عایق حراتی
  • عایق حرارتی  نسوز
  • گوه های اتصال با نبشی پرس شده

IZO_WD_64_Seri.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما