سری WD55 Thermo

 • عمق بدنه 55 میلی متر
 • پروفیل هایی با پیشانی باریک و گشاد
 • جداکننده 4 میلی متر تا 30 میلی متر
 • سیستم های درب و پنجره با عایق حراتی
 • عایق حرارتی  نسوز
 • گوه های اتصال با نبشی پرس شده
 • گزینه های نرمال، دو محور، بالایی، بالایی کشویی، بازشو به بیرون، تاشو و یا باز شونده با ضربه
 • پروفیل های سیستم با 1.5 – 2 میلی متر ضخامت
 • ریل در تمام رنگها، گزینه های انتخاب الوکسال و تولید پروفیل با گواهینامه QUALICOAT
 • درزگیر های هوا، آب و گردو غبار EPDM
 • گزارش تست حرارتی روزنهایم

Izo-WD55-Sistem-Serisi.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما