سیستم های نمای سایبان

 

از ترکیب نیاز به سایه برای نور خورشید، سایبان هایی متناسب با ظاهر ساختمان طراحی گردیده است.

هنگامی که می خواهیم از پروفیل شماره 2036 استفاده نمائیم، زمانی که پروفیل شماره 2037 یکبار به صورت مستقیم و یکبار به صورت برعکس مورد استفاده قرار می گیرید، پایه سایبان تشکیل می گردد.  

پایه ها بنابر نیاز میتواند به صورت لامای پایه دار باشد. از ورق فولاد ضد زنگ و یا فولاد سیاه (فولاد پاک شده و بر روی آن با رنگ اپوکسی (در زیر رنگ اپوکسی، آستر استفاده نمی شود) رنگ می گردد) تهیه شده،  از آنجا که اینگونه فولادکاری ها، تولید ویژه به شمار می آید، شرکت های تولید کننده آن را مشخص می نماید. طراحی پاها با عرض دلخواه انجام می گیرد، قسمتهایی که قطر سوراخ قرار میگیرد، بر روی پایه لاما و یا قوطی بنابر زاویه دلخواه علامت گذاری می گردد.

برای متصل نمودن پروفیل شماره 2036 به قوطی و یا لاما؛ در یک گوشه از جای سوراخ پیچ که در نوک قرار گرفته، پیچ های یک طرفه بسته می شود، سمت مقابل آن پیچ نمی گردد، از روی پایه های سایبان از سوراخ هایی که قبلا ایجاد گردیده لوله عبور داده می شود و سیستم سرپا می ماند. (در نقطه میانی پروفیل شماره 2036 یک سوراخ 16 میلی متری موجود می باشد. در پایه هایی که مورد استفاده قرار خواهد گرفت باید سوراخ پیچ و سوراخ لوله باز شود. از یک طرف پیچ و از یک طرف سیستم لوله را حمل می نماید.)

پروفیل شماره 1179 با همین روش در گوشه اه و نقاط میانی دارای سوراخ پیچ می باشد.  بر روی پایه ها سوراخ پیچ باز می گردد. در قسمت چهارگوش جای گرفته در نقطه میانی 1179 قوطی و یا نبشی وصل می گردد. (در پروفیل شماره 1179 و در پروفیل شماره 2036 هنگامی که از یک سو پیچ می گردد، از سوی دیگر  در یکی لوله و در دیگری نبشی قرارداده شده و از چرخیدن سیستم جلوگیری می نماید)

سایبان شماره 2785 نیز از سوراخ های پیچ موجود، پیچ می گردد. فضای خالی قوطی میانی 24 * 24 میلی متر می باشد. قطر کامل فضای خالی سوراخ پیچ 3.4 میلی متر می باشد (برای پروفیل های 4000 – 4001 – 4004، 5 میلی متر می باشد.)

GUNES-KIRICI-PROFILLER,DETAYLAR.pdf

   
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما