قالب سازی

تمامی نیاز به قالب فولادی در جهت پروفیل هایی که تولید خواهد گردید، از سوی خود ما تامین می گردد. در این بخش ما که از آخرین تکنولوژی  و نیروی انسانی پرورش یافته استفاده شده است، تولید 2000 عدد قالب را تحقق می بخشیم.


Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما