دوراباند

سطح رنگ به عنوان HDPE  پوشانده شده است.

اندازه های استاندارد 4 میلی متر * 1250 میلی متر * 3200 میلی متر

برای اندازه و قیمت گذاری ویژه با مرکز تماس برقرار نمائید.

وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی از آکپا آلمینیوم بازدید نمود.

آکپا بدون کاستن از سرعت خود، به رشد خود ادامه می دهد.

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما