پریمباند

سطح رنگ به عنوان PVDF  پوشانده شده است.

اندازه های استاندارد 4 میلی متر * 1250 میلی متر * 3200 میلی متر

برای اندازه و قیمت گذاری ویژه با مرکز تماس برقرار نمائید.

 

Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما