پانل کمپوزیت

پانل کمپوزیت آکپا آلمینیوم دارای 1.000.000 مترمربع/سال ظرفیت تولید در سال می باشد. بر اساس نیاز مشتری در ضخامت و ابعاد گوناگون تولید انجام می پذیرد. Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما