عنوان اخبار

نمایشگاه نورنبرگ ؛ حزب عدالت و توسعه آلومینیوم ...

 نمایشگاه نورنبرگ ؛ حزب عدالت و توسعه آلومینیوم ...

 

آلمان درب های بین المللی در نورنبرگ به جلو را باز کرد ، پنجره ها و 33 از 39 کشور ، از جمله ترکیه نمایشگاه متخصص، 1300 شرکت در زمان katıldı.100 هزار نفر از آلومینیوم حزب عدالت و توسعه در محل در این نمایشگاه آباد.
 
Copyright © 2015 AKPA - حق چاپ سازمان محصولات کاتالوگ ها مشتریان ما آکتوئل پشتیبانی پروژه ارتباط با ما